หนังสือ เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย ถึง ปาตานี

หนังสือ เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย ถึง ปาตานี
: วารสารปาตานีฟอรั่มฉบับที่ 24 

ผู้ขียน

ซะการีย์ยา อมตยา, นญีบ บิน อาห์หมัด, งามพล จะปะกิยา
รักชาติ สุวรรรณ์, ชุกรียะห์ บาเหะ, อาลาวี อุมาสะ
ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ, ปรัชญา โต๊ะอิแต และอานัส พงศ์ประเสริฐ

บรรณาธิการบริหาร
เอกรินทร์ ต่วนศิริ

บรรณาธิการเฉพาะกิจ
อิมรอน ซาเหาะ
ซะการีย์ยา อมตยา
 

ดาวน์โหลด pdf หนังสือ เรื่องเล่าจากอินโดนิเซีย ถึง ปาตานี