ดาวน์โหลด หนังสือสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 

ปาตานีฟอรั่ม (PATANI FORUM) เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือ "สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย" ฉบับภาษาไทย - อังกฤษ เขียนโดย ดอน ปาทาน, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ อันวาร์ กอมะ 
แปลภาษาอังกฤษโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

Download PATANI FORUM Reaport "Understanding Anti-Islam Sentiment in Thailand" 
English Version 
written By  : Don Pathan , Ekkarin Tuansiri and Anwar koma 
translated by `:  Pipob Udomittipong 

รายงานชิ้นนี้ถือเป็นงานชิ้นแรกที่ศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกระแสหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย เป็นผลงานที่ทำร่วมกันของคณะนักวิจัยทั้งชาวพุทธและมุสลิมในการทุ่มเทศึกษาประเด็นละเอียดอ่อนซึ่งถูกละเลยมาเป็นเวลานาน รายงานชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจรรโลงการถกเถียงเรื่องขันติธรรมในศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและชนกลุ่มน้อย และความเป็นพหุนิยมในประเทศไทย

ดาวน์โหลด pdf  
" สัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย " ฉบับภาษาไทย 
Download pdf  " Understanding Anti-Islam Sentiment in Thailand " English Version