จุลสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 16 : กระบวนการสันติภาพ Peace Dialogue ?

 

พื้นที่แห่งการตีความและช่วงชิงความหมาย
 
“รัฐไทย” ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ หากทว่ากลับมีพลวัต การปรับตัว ข้อวิจารณ์ที่ว่ารัฐไม่ได้ทำความเข้าใจประเด็นทางอัตลักษณ์ความเป็นมลายูและศาสนาอิสลาม คงอาจจะไม่ใช่เสมอไป หากทว่า ตัวแทนของรัฐ ไม่ว่าในนามอะไรก็ตาม พวกเขาเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์อย่างดี แต่ก็เลือกทำอีกอย่างที่สวนทางกับการแก้ไขปัญหา ท่ามกลางอุตสาหกรรมการศึกษา วิจัยและเรียกร้องจากสังคมจำนวนมาก เห็นได้จากรายงานชิ้นสำคัญของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส) ที่ได้เสนอให้มีการทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ส่วนปัจจัยทางวัฒนธรรมคือ ภาษามลายู ศาสนาอิสลาม และประวัติศาสตร์ปัตตานีไม่ใช่สาเหตุแต่เป็นเงื่อนไขในสังคมซึ่งทำหน้าที่ให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรง หรือยอมรับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง...คลิ๊กตรงนี้ หรือคลิ๊กที่รูปภาพด้านบนเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม