21 เมษา 57 พบกับ เส้นทางหยุดเลือด : การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี

                        การนำเสนอและวิพากษ์รายงานพิเศษของปาตานีฟอรั่ม ซึ่งไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะชนมาก่อน
                            เรียนเชิญทุกท่านพบกัน ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

                        ประมวลความเคลื่อนไหวเส้นทางสู่สันติภาพระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกับรัฐไทย
                             วิเคราะห์ทิศทางสู่สันติภาพและแนวโน้มใอนาคต การขับเคลื่อนของประชาสังคมชายแดนใต้

                          

                                                                     
                                                                                 กำหนดการ

               การนำเสนอและวิพากษ์รายงานพิเศษ
หัวข้อ เส้นทางหยุดเลือด : การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี

                                                                วันจันทร์ที่  21   เมษายน  2557

                                                                      เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

                                                  ณ.   ห้อง ขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

 

13.00 น. – 13.30 น.          ลงทะเบียน

13.30 น. – 14.30 น.          กล่าวแนะนำองค์กรปาตานีฟอรั่ม   
                                            โดย อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ ปาตานี ฟอรั่ม           

                                            นำเสนอรายงานพิเศษ หัวข้อ แผนหยุดเลือด : การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี  ''
                                            โดย  คุณดอน  ปาทาน    ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ปาตานีฟอรั่ม

14.30 น. – 15.30 น.          อภิปรายและให้ความเห็นรายงานพิเศษโดย

                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
                                            สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล  จ่างกมล
                                            คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
                                            คุณสุไฮมี  ดูละสะ
                                            สหพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชนปาตานี (PERMAS)

            ดำเนินรายการโดย
            อาจารย์เอกรินทร์  ต่วนศิริ
            ผู้อำนวยการปาตานีฟอรั่ม

15.30 น.– 16.15 น.           ร่วมซักถามแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วม
16.15 น.– 16.30 น.           สรุปการจัดเวที
                                           โดย คุณปรัชญา  โต๊ะอิแต
                                           ผู้จัดการโครงการปาตานี ฟอรั่ม

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม