ที่ผ่านมาเหตุการณ์ร้ายยังคงเกิดขึ้นกับครู แสดงว่ามาตรการคุ้มครองครูยังมีปัญหาอยู่ เช่น ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหรือตำบล ซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละกองกำลังที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ สำหรับบางพื้นที่ที่เคยทำบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) เรื่องการคุ้มครองครูกับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังไม่เกิดผล เพราะบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้ (นายบุญสม ทองศรีพลาย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum